Privacy Statement Kinderdagverblijf Moppetoet

Kinderdagverblijf Moppetoet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoon gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoon gegevens.

Kinderdagverblijf Moppetoet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoon gegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoon gegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om u uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoon gegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoon gegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoon gegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoon gegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als kinderopvangorganisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoon gegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hoofdkantoor Kinderdagverblijf Moppetoet

Mail: info@moppetoet.nl

Telefoon: 06 – 3090 99 64

Waarvoor verwerken wij persoon gegevens?

UW persoon gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van Kinderopvang-overeenkomsten
 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoon gegevens van u vragen:

 • Voornamen en achternaam
 • Geslacht
 • Verhouding ouder/verzorger tot kind
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN
 • BSN
 • Schoolgegevens
 • Noodnummers
 • Kindnotities (zoals bijzonderheden, allergieën, deelname rijksvaccinatieprogramma’s, huisarts en tandarts)
 • Foto – film materiaal kind

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij als kinderopvangorganisatie geven nooit persoon gegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoon gegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zijn verplicht gegevens door te geven aan de Belastingdienst in verband met het toekennen van de kinderopvangtoeslag. Tevens kunnen wij persoon gegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoon gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoon gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 5 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderdagverblijf Moppetoet bewaart persoon gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van persoon gegevens

Kinderdagverblijf Moppetoet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de genoemde contactgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoon gegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoon gegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Cookies en aanverwante technieken

Kinderdagverblijf Moppetoet geen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Als u deze website voor het eerst bezoekt zag u privacy instellingen waar uw toestemming werd gevraagd om cookies te plaatsen. U kan de instellingen hier inzien, wijzigen of helemaal intrekken:

Wijzig uw privacy instellingenPrivacy instellingen historieToestemmingen herroepen

Datalekken

Wat is een datalek? Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoon gegevens.

Indien u kennis heeft van een datalek of een mogelijk datalek vragen we u hier zo snel mogelijk melding van te maken. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoon gegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoon gegevens in het datalek zijn betrokken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoon gegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoon gegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijziging van dit Privacy Statement

Kinderdagverblijf Moppetoet kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via onze website te raadplegen.

Bedankt dat je het Privacy Statement helemaal hebt gelezen!

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!