Stagebeleid

De Moppetoet stimuleert het werken met stagiaires, dit om mee te werken aan profilering en professionalisering van het beroep en aan het vergroten van kwaliteit binnen de dagopvang. De afgelopen jaren hebben wij intensief mee gewerkt aan het trainen van potentiële beroepskrachten. Op dit moment is de spoeling dun en stappen wij weer in dit traject omdat wij zo ook potentiële werknemers kunnen werven. Wij bieden stageplaatsen voor zowel BBL als BOL stagiaires voor niveau 2-3 en 4. Op dit moment gaat onze voorkeur uit naar BBLers omdat wij het Leer-werkproces bij een BBLer beter vinden passen bij het doel om stagiaires te begeleiden, nl; potentiële werknemers op deze manier werven. Alle BBL stagiaires worden begeleid door de pedagogische coach.

Deskundigheidsbevordering prikkelen

Wij maken ook goed gebruik van deze gelegenheid om het eigen team zo ook meer ruimte te bieden om te werken aan de eigen bekwaamheid door te kijken naar wat de jongelingen in het vak aan nieuws mee nemen. Wij kunnen zo ook meer aandacht besteden aan alle vernieuwingen, eisen die de wet stelt en de kwaliteit daarvan vergelijken met de huidige- en waar nodig vernieuwde inzichten implementeren en borgen. Stage beleid is veelomvattend…

Stage beleid?

Inleiding

Moppetoet is een professioneel en erkend leerbedrijf voor leerlingen die de opleiding tot pedagogisch medewerker 3 of 4 volgen. Moppetoet draagt als kinderopvangorganisatie de zorg voor kwalitatief goed geschoold personeel en hecht belang aan deskundige begeleiding van de beroepspraktijk. Moppetoet laat zien dat het vak van pedagogisch medewerker een leuk en interessant beroep is. Wij geven stagiaires zoveel mogelijk bagage mee zodat deze na het afronden van de opleiding graag in de kinderopvang willen werken en daar goed kunnen functioneren.

Om duidelijkheid te geven over wat er wel of niet van een stagiaire en de praktijk begeleider verwacht wordt zijn onderstaande afspraken aan het team voorgesteld;
De stagiaire is niet aanwezig tijdens werkoverleggen tenzij dit vanuit de opleiding voor het maken van een opdracht wordt vereist. Wel wordt de stagiaire door de praktijkbegeleider op de hoogte gehouden van relevante informatie besproken tijdens team overleggen. De praktijkbegeleider houdt bij het overdragen van deze informatie rekening met de wet op de privacy.

Oudercontacten

De overdracht, observaties, schrijven van logboekjes/ overdracht en het voeren van oudergesprekken worden niet door de stagiaire gedaan. Wanneer dit voor een opdracht vanuit de opleiding wordt vereist, zullen deze werkzaamheden i.o.m en onder toezicht en begeleiding van de praktijkbegeleider worden uitgevoerd. Voorafgaand wordt er toestemming aan de desbetreffende ouders gevraagd. Telefonische contacten met ouders mogen niet door de stagiaire worden gevoerd

Uitstapjes met kinderen

Tijdens uitstapjes met kinderen wordt de stagiaire als boventallig begeleider ingezet. De stagiaire is niet bevoegd kinderen anders dan lopend aan de hand, op wat voor manier dan ook, te vervoeren.
Voor een volledig overzicht van handelingen/taken die een stagiaire bij Moppetoet mag uitvoeren zie bijlage I bij dit document. Hierbij zijn regels opgesteld opgemerkt dat hiervan afgeweken kan worden als de praktijkbegeleider een bepaalde
taak/handeling (nog) niet verantwoord vindt. In een dergelijk geval zal zij dit de stagiaire vooraf laten weten.

Omgang

De stagiaire heeft een gelijkwaardige omgang met collega’s. In de eerste week stelt de stagiaire zich persoonlijk voor aan ouders en collega’s. Zij zorgt, voordat de stageperiode begint, voor een foto met stukje tekst waarin zij zichzelf voorstelt. Dit wordt op het informatiebord in de gang gehangen en op de website Moppetoet (met toestemming) geplaatst.

Beroepsgeheim

Alles wat zich binnen de muren van Moppetoet afspeelt dient ook daar te blijven en mag onder geen enkele voorwaarde met anderen dan de praktijkbegeleider besproken worden. Voor meer uitgebreide afspraken omtrent gedragsregels kan de stagiaire de beroepscode en personeelsbeleid raadplegen. Deze zijn te vinden in de werkmap op de groep.

Privacy

Als de stagiaire voor schoolopdrachten gebruik wil maken van foto’s of namen van kinderen, dient de stagiaire hiervoor vooraf i.o.m de praktijkbegeleider, toestemming aan de ouders te vragen. Er mag in schoolopdrachten wel vrij met fictieve namen worden gewerkt.

Verantwoordelijkheid

Om ook echt iets te kunnen leren krijgt de stagiaire de nodige verantwoordelijkheden, met daarbij de ruimte voor het stellen van vragen en het uitvoeren van taken/handelingen. Dit is afhankelijk van de opleiding en het leerjaar. Een stagiaire is in principe niet bevoegd om medicijnen toe te dienen.

Betrokkenheid

De stagiaire wordt betrokken bij het team en moet leren om te werken volgens alle regels van de Wet Kinderopvang maar ook volgens de afspraken en het beleid van de moppetoet.

Beste kinderopvang

We zijn super te vreden over Moppetoet ik zal ook bij deze iedereen aanbevelen om je kinderen hier in te… Lees meer “Beste kinderopvang”

Patrick Blokland

Onze dochter van 2 jaar

Onze dochter van 2 jaar gaat sinds een aantal maanden naar de moppetoet en we zijn ontzettend tevreden over de… Lees meer “Onze dochter van 2 jaar”

Jorien Treur

Fijne plek voor kinderen

Een hele leuke opvang met lieve, betrokken leidsters.Alle kinderen worden altijd warm ontvangen en onze kinderen staan te springen als… Lees meer “Fijne plek voor kinderen”

D. Kiel

ze hebben verstand van wat ze doen

Onze zoon heeft ongeveer een jaar op de Moppetoet gezeten. Erg vriendelijke dames, ze hebben verstand van wat ze doen.… Lees meer “ze hebben verstand van wat ze doen”

Kenza/Karim Oumhamdi