Klachtenbeleid

De Moppetoet hoopt natuurlijk dat zowel de ouders als het kind zich bij ons thuis voelen. Ondanks dat wij onze uiterste best doen om kwalitatief goede opvang te bieden, kan het voorkomen dat er iets is waar je niet tevreden over bent. Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar bespreek dit zo snel mogelijk met ons. Wij zullen je klacht serieus nemen en proberen samen tot een goede oplossing te komen.

Wat te doen bij een klacht

Indien je een klacht hebt, vragen wij je dit uit te spreken tegenover de pedagogisch medewerkers om samen tot een oplossing te komen. We horen het graag als je vindt dat wij de opvang kunnen verbeteren. Wij staan graag open voor kritiek. Mocht je met onze medewerkers niet tot een oplossing kunnen komen, of liever niet naar de medewerker toe willen stappen, kunt u terecht bij de directie van Moppetoet. Wij zijn iedere dag te bereiken via de mail info@moppetoet.nl en via de telefoon. Mocht je liever langs komen is dat uiteraard geen probleem, je bent van harte welkom.

Indienen klacht

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen 2 maanden ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep plus een omschrijving van de klacht.

Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

Behandeling klacht

De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht. Deze bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.
De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.
Na afhandeling van de klacht wordt de klacht toegevoegd aan het klachtendossier van het desbetreffende jaar. Jaarlijks wordt het klachtendossier geëvalueerd en wordt de GGD en de O.C. d.m.v. het klachtenjaarverslag hierover geïnformeerd. Het klachtenjaarverslag wordt toegevoegd aan de map met documenten die ter inzage voor ouders ligt.

Externe klachtafhandeling

Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.

Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij de Moppetoet aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

ze hebben verstand van wat ze doen

Onze zoon heeft ongeveer een jaar op de Moppetoet gezeten. Erg vriendelijke dames, ze hebben verstand van wat ze doen.… Lees meer “ze hebben verstand van wat ze doen”

Kenza/Karim Oumhamdi

Onze dochter van 2 jaar

Onze dochter van 2 jaar gaat sinds een aantal maanden naar de moppetoet en we zijn ontzettend tevreden over de… Lees meer “Onze dochter van 2 jaar”

Jorien Treur

Fijne plek voor kinderen

Een hele leuke opvang met lieve, betrokken leidsters.Alle kinderen worden altijd warm ontvangen en onze kinderen staan te springen als… Lees meer “Fijne plek voor kinderen”

D. Kiel

Beste kinderopvang

We zijn super te vreden over Moppetoet ik zal ook bij deze iedereen aanbevelen om je kinderen hier in te… Lees meer “Beste kinderopvang”

Patrick Blokland