Pedagogische beleid

De Moppetoet ziet opvoeding als een manier om het welbevinden en de ontwikkeling van alle kinderen te stimuleren en hen te begeleiden bij hun ontdekkingstocht gedurende de eerste vier jaar van hun leven. Wij begeleiden kinderen vanuit de visie dat het kind een deel is van de samenleving, zelfstandig wil worden, zelf en in zijn eigen tempo wil leren en leert door te ervaren in de praktijk. Geen enkel kind is het zelfde en wil dus persoonlijke aandacht en daar is de Moppetoet ook heel sterk in, het zien van het kind!

Zelfstandig en zelfverzekerd

De Moppetoet baseert zich niet op één specifieke levensbeschouwing, pedagogische stroming of methode. Wij vinden dit tekort doen aan onze werkwijze. De UK & Puk leermethode die wij gebruiken sluit hier heel erg op aan. Wij halen onze pedagogische inspiratie uit verschillende invalshoeken. Onze visie heeft affiniteit met de ideeën van Maria Montessori (Kinderen hebben een natuurlijke drang tot zelfontplooiing. Ieder kind is uniek en leert het best als het zelf ergens aan toe is), Célestine Freinet (Leren is een sociaal gebeuren. Kinderen leren door zelf te ervaren, te ontdekken en te beleven), het ervaringsgericht werken (Kernwoorden: zelfstandigheid en verantwoordelijkheid) en Janusz Korczak (Het kind is wijs van zichzelf en kan op zijn eigen niveau problemen overdenken en oplossen. Respect voor het kind staat centraal). Bij al deze benaderingen staat voor ons voorop dat de kinderen nieuwe ervaringen moeten kunnen opdoen op hun eigen niveau en passend bij hun ontwikkelingsfase.

In de praktijk betekent dit dat wij de ene keer á la Freinet een ommetje naar de Gamma maken met de kinderen en een andere keer ervaringsgericht met VVE activiteiten werken door samen met de kinderen ijs te maken in de zomer. Ons kindbeeld is dat elk kind geboren wordt met aanleg, maar dat de omgeving en het aanbod daar een hele grote rol bij speelt om alles eruit te halen wat erin zit.

Voor verantwoorde kinderopvang is veel nodig, waaronder een pedagogisch beleidsplan en werkplan voor ons pedagogisch handelen. Het leveren van “goed werk” moet geen toeval zijn, maar het gevolg van planmatig werken. Het beleidsplan is dan ook geen “boekje voor op de plank”, maar een handboek waarin staat wat wij doen , hoe wij dit doen en waarom.

Mentor

Elk kind heeft een mentor. Wat wil dat zeggen?

Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind en het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. De mentor is verplicht periodiek de ontwikkeling en het welbevinden van het kind met de ouders te bespreken.

Een mentor aanwijzen

Om de ontwikkeling van het kind te kunnen volgen, moet de mentor het kind echt kennen. Daarom is de mentor direct betrokken bij de opvang en ontwikkeling van het kind. De mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waarin het kind geplaatst is. De ouders worden op de hoogte gebracht wie de mentor van hun kind is. Eventueel vervult de mentor ook een rol in het contact met andere (zorg)professionals (met toestemming van de ouders).

Individuele behoeftes van het kind

Door het volgen van de ontwikkeling van het kind sluiten pedagogisch medewerkers aan op de individuele behoeften van een kind. Tevens kan er door overleg met ouders worden afgestemd hoe aan wensen en behoeften van het kind tegemoet kan worden gekomen.
De combinatie van ontwikkelingsgericht werken en de inzet van een mentor maakt dat belangrijke ontwikkelstappen en mogelijke achterstanden, worden gevolgd en indien nodig tijdig gesignaleerd.

De Moppetoet biedt verantwoorde kinderopvang, waaronder wordt verstaan:
* het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen,
* het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen
* de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.

Dat doen wij door…

a.    op een sensitieve en responsieve manier met kinderen om te gaan, respect voor de autonomie van kinderen te tonen en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen;
b.    ervoor te zorgen dat kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c.    kinderen te begeleiden in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden, en
d.    kinderen te stimuleren om op een open manier kennis te maken met de algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Interne zorgstructuur

Kinderen die naar de Moppetoet komen worden begeleid door pedagogisch medewerkers, die zich richten op verzorgen, spelen, ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en signaleren. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw kind, er wordt specifiek gelet op spraak- en taalontwikkeling, gedrag, motorische ontwikkeling, spel, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

Tijdens de dagelijkse haal- en breng momenten bespreken de pedagogisch medewerkers de dagelijkse zaken met ouders. Tenminste één keer per jaar wordt het welbevinden van het kind met de ouders besproken. Als er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van een kind, wordt u eerder uitgenodigd voor een gesprek. Als de zorg door ouders wordt gedeeld, wordt er samen een plan gemaakt voor vervolgstappen. Wij werken samen met een aantal deskundigen op het gebied van ontwikkeling bij kinderen, bijvoorbeeld het Ouder Kind Adviseur verbonden bij het consultatiebureau, Alert4You en logopedisten.

De pedagogisch medewerkers zijn getraind in het volgen van de ontwikkeling van kinderen. De ouders zijn de eerste verantwoordelijke in de zorg rondom het kind, de pedagogisch medewerkers delen die verantwoordelijkheid door ondersteuning en begeleiding te bieden aan het kind en de ouders. Bij twijfels, vragen of zorgen kunnen pedagogisch medewerkers een beroep doen op de deskundigheid van de OKA.

Overdracht naar basisschool

Om de overdracht van de Moppetoet naar de basisschool goed te laten verlopen, wordt het “Amsterdamse voorblad” ingevuld. Dit wordt samen met ouders besproken, en na toestemming van de ouders naar de basisschool gestuurd. Bij de kinderen met een VVE indicatie wordt een ‘warme’ overdracht gedaan tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht van de basisschool.

Beste kinderopvang

We zijn super te vreden over Moppetoet ik zal ook bij deze iedereen aanbevelen om je kinderen hier in te… Lees meer “Beste kinderopvang”

Patrick Blokland

Fijne plek voor kinderen

Een hele leuke opvang met lieve, betrokken leidsters.Alle kinderen worden altijd warm ontvangen en onze kinderen staan te springen als… Lees meer “Fijne plek voor kinderen”

D. Kiel

ze hebben verstand van wat ze doen

Onze zoon heeft ongeveer een jaar op de Moppetoet gezeten. Erg vriendelijke dames, ze hebben verstand van wat ze doen.… Lees meer “ze hebben verstand van wat ze doen”

Kenza/Karim Oumhamdi

Onze dochter van 2 jaar

Onze dochter van 2 jaar gaat sinds een aantal maanden naar de moppetoet en we zijn ontzettend tevreden over de… Lees meer “Onze dochter van 2 jaar”

Jorien Treur